Asset Publisher Asset Publisher

Nasze lasy

Lasy Nadleśnictwa Knyszyn

Dominującymi typami siedliskowymi w Nadleśnictwie Knyszyn są: BMśw (27,47%)
i LMśw (26,73%). Panują one również na powierzchni leśnej obrębu Knyszyn. W obrębie Trzcianne dominuje Bśw, zajmując 38,80%  powierzchni leśnej. Udział pozostałych typów siedliskowych przedstawia poniższy wykres.

 

Na terenie administrowanym przez nadleśnictwo dominującym gatunkiem jest sosna zwyczajna (70,8%). Wśród drzew liściastych największy udział w drzewostanach mają brzoza (11,51%) i olsza (8,61%). Pozostałe gatunki lasotwórcze to: świerk, dąb szypułkowy, jesion, grab, osika. 

 

  

 

W Nadleśnictwie Knyszyn realizowanych jest szereg przedsięwzięć prowadzących do wyselekcjonowania najcenniejszych drzewostanów i najwartościowszych pojedynczych osobników w celu zapewnienia bazy genetycznej przyszłym drzewostanom.

Gospodarcze drzewostany nasienne zajmują w obrębie Knyszyn powierzchnię 442,38 ha, natomiast w obrębie Trzcianne 20,99 ha. Są to w zdecydowanej większości drzewostany sosnowe a także świerkowe, olszowe, brzozowe i dębowe.

Lasy ochronne w Nadleśnictwie Knyszyn występują na powierzchni 2861,25 ha,
co stanowi 24,09% powierzchni leśnej. Rezerwaty zajmują 4,54% powierzchni leśnej a lasy gospodarcze 71,37%.