Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Nadleśnictwa Knyszyn znajduje się w Mońkach ul. Al. Niepodległości 31, 19-101 Mońki.

Budynek administracyjny Nadleśnictwa Knyszyn posiada 3 kondygnacje, z czego pokoje biurowe znajdują się tylko na parterze i poddaszu budynku. Standardowe godziny przebywania pracowników na terenie budynku to 07:30 do 15:30.

Do budynku administracyjnego można wejść/wyjść: od strony ul. Al. Niepodległości
na poziomie czterech schodków przed drzwiami - z chodnika biegnącego wzdłuż budynku
i drogi dojazdowej oraz od strony podwórka (placu) na poziomie 6 schodków przed drzwiami, przy którym znajduje się również pochylnia dla osób z niepełnosprawnością. Chodniki oraz pochylnia wyłożona jest kostką brukową.

Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnym, oznaczonym parkingu przy budynku administracyjnym. Przed budynkiem niema wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Bezpośrednio przy wejściu do budynku znajduje się dzwonek, poprzez który zawiadamia się o przybyciu interesantów. Interesanci są doprowadzani przez osobę otwierającą drzwi,  bezpośrednio do osób merytorycznych w danej sprawie.

Wejście do budynku bezpośrednio prowadzi na korytarz/hol, który ciągnie się wzdłuż całego budynku, z którego rozchodzą się wejścia do pomieszczeń biurowych na parterze. Sekretariat znajduje się na parterze budynku. Na korytarzu znajduje się poczekalnia/miejsce oczekiwania na załatwienie sprawy.

Poruszanie się osób z niepełnosprawnością po budynku możliwe jest tylko na poziomie parteru, nie ma możliwości poruszania się przez osoby z niepełnosprawnością po innych poziomach budynku (brak windy).

Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów, posiadają szerokość min. 90 cm, umożliwiającą skorzystanie z przejścia osobie z niepełnosprawnością.

Na parterze budynku przy wejściu znajduje się toaleta przystosowana dla osób
z niepełnosprawnością.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

W budynku niema pętli indukcyjnych. Budynek administracyjny obsługiwany jest przez pracowników w języku polskim oraz w języku angielskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego. Nie istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia tłumacza na miejscu lub online.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny na nr +48 85 727 82 11 lub e-mail: knyszyn@bialystok.lasy.gov.pl.