Asset Publisher Asset Publisher

Zasady ogólne wyznaczania lasów HCVF

Zasady ogólne wyznaczania lasów HCVF i zasad gospodarowania w nich w Nadleśnictwie Knyszyn.

Lasy HCVF (skrót od angielskiej nazwy: High Conservation Value Forest -polska nazwa: Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych) są wyznaczane z wykorzystaniem ,,Kryteriów wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych w Polsce". Adaptacja do warunków Polski, lipiec 2006r. autorstwa: Związku Stowarzyszeń  ,, Grupa Robocza FSC - Polska".

 

ZASADY GOSPODAROWANIA W LASACH HCVF w NADLEŚNICTWIE KNYSZYN

HCVF1. – Obszary chronione

 

Nazwa obiektu

Zasady gospodarowania

1.1 Obszary w granicach rezerwatów  przyrody bez zabiegów

 

 Działania wynikające z potrzeb ochrony  

 przyrody. Obszary bez zabiegów ochronnych.

1.1.1 Obszary w rezerwatach z zabiegami ochronnymi

 

 Działania wynikające z potrzeb ochrony   

 przyrody. Realizacja zabiegów ochronnych 

 zgodnie z zapisami planu ochrony rezerwatu

 przyrody.

 

 

HCVF 1.2 – Ostoje zagrożonych gatunków

 

Nazwa obiektu

Zasady gospodarowania

1.2 Strefy ochrony ścisłej i częściowej wokół gniazd ptaków drapieżnych dla ,których ustalono strefy ochronne,, obszary występowania innych gatunków chronionych, dla których nie wyznacza się stref oraz stanowiska roślin ujętych na czerwonej liście gatunków ginących i zagrożonych.

 

 Dostosowanie zasad gospodarowania do wymogów gatunków, dla których wyznaczono HCVF przestrzegając zasadę utrzymania właściwego stanu ochrony gatunku (Ustawa o Ochronie Przyrody Art.4a ust.24).

  1. Strefy ochrony ścisłej – bez zabiegów gospodarczych.
  2. Strefy ochrony częściowej – wykonywanie czynności gospodarczych po uzyskaniu decyzji RDOŚ .
  3. Wykonanie oceny potencjalnych wpływów zabiegu na bioróżnorodność przed rozpoczęciem wykonywania zabiegu gospodarczego.
  4. Wykorzystanie wytycznych zawartych w Poradniku ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 przy planowaniu zabiegów gospodarczych.
 

 

 

HCVF 2.1 – Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie

 

Nazwa obiektu

Zasady gospodarowania

2.1 Kompleksy leśne o pow. co najmniej ok.100 tys. ha obejmujące obszary Natura 2000  

   (Dyrektywa Siedliskowa PLH200006,PLH200008

     Dyrektywa Ptasia PLB200006, PLB 200003)  

 

Realizowanie zadań zgodnie z Planem Urządzenia Lasu. Na siedliskach wymienionych w Dyrektywie Rady 92/43 EWG z dnia 21 maja 1992 r. w załączniku nr 1 wszystkie zabiegi związane z pozyskaniem drewna (w tym również cięcia sanitarne ,przygodne)

realizowane są po wcześniejszym wykonaniu oceny potencjalnego wpływu zabiegu na różnorodność biologiczną w celu wyeliminowania negatywnych skutków planowanego zabiegu. Wykorzystanie przy planowaniu zabiegów wytycznych zawartych w Podręczniku ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000-podręcznik metodyczny (Warszawa 2004 r) 

 

 

HCVF 3.1 – Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej

 

Nazwa obiektu

Zasady gospodarowania

3.1 Siedliska priorytetowe :

·         91DO – 1 brzezina bagienna

·         91DO – 2a grąd subkontynentalny

·         91DO – 5 świerczyna na torfie

 Siedliska na których nie wykonuje się żadnych 

 czynności.

 

 

 

HCVF 3.2 – Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy

 

Nazwa obiektu

Zasady gospodarowania

3.2 Pozostałe siedliska priorytetowe wskazane w Dyrektywie ,,Siedliskowej"

 

 Realizacja zadań wg wskazań pul z 

 uwzględnieniem:

-          wytycznych zawartych w Poradniku ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000- podręcznik metodyczny,

-          oceny potencjalnych wpływów na różnorodność biologiczną

 

 

 

HCVF 4.1 – Lasy wodochronne

 

Nazwa obiektu

Zasady gospodarowania

4.1 Lasy wyznaczone w planie urządzenia lasu

 

Zgodnie z Zasadami Hodowli Lasu. Realizacja zadań wg wskazań pul z uwzględnieniem :

-          wytycznych zawartych w Poradniku ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000- podręcznik metodyczny,

- w przypadku pokrywania się lasów wodochronnych z innymi kategoriami HCFV będą stosowane zasady dotyczące tej kategorii wg wcześniej podanych wytycznych

 

 

HCVF 4.2 – Lasy glebochronne

 

Nazwa obiektu

Zasady gospodarowania

4.2 Lasy wyznaczone w planie urządzenia lasu

 

Zgodnie z Zasadami Hodowli Lasu. Realizacja zadań wg wskazań pul z uwzględnieniem :

-          wytycznych zawartych w Poradniku ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000- podręcznik metodyczny,

- w przypadku pokrywania się lasów glebochronnych  z innymi kategoriami HCFV będą stosowane zasady dotyczące tej kategorii wg wcześniej podanych wytycznych

 

 

HCVF 6 – Lasy kluczowe dla społeczności lokalnej

 

Nazwa obiektu

Zasady gospodarowania

6 Tereny uzgodnione z lokalna społecznością

 

Wykonywanie wyłącznie zabiegów gwarantujących bezpieczeństwo osób korzystających lub zachowanie obiektu kulturowego.

 

 

Konsultacje wyznaczania lasów HCVF odbywały się wraz z konsultacjami PUL 2017-2027. Nadleśnictwo Knyszyn prowadzi też konsultacje społeczne zmian w poszczególnych kategoriach HCVF oraz zadań gospodarczych planowanych do wykonania w tych lasach. Aktualne zestawienie lasów o szczególnych wartościach przyrodniczych jest dostępne do pobrania poniżej. Opinie i  uwagi prosimy zgłaszać do Nadleśnictwa. Dodatkowych informacji na temat lasów HCVF udziela p. Monika Szorc monika.szorc@bialystok.lasy.gov.pl tel. 85 727 82 18, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30.