Asset Publisher Asset Publisher

Łowiectwo

Gospodarka łowiecka

Łowiectwo

Gospodarka łowiecka na terenie Nadleśnictwa Knyszyn prowadzona jest w 31 obwodach łowieckich (4 obwodach leśnych i 27 obwodach polnych). Wszystkie obwody są dzierżawione przez koła łowieckie Polskiego Związku Łowieckiego.
Do zadań nadleśnictwa w ramach prowadzenia gospodarki łowieckiej należy współpraca z kołami łowieckimi w zakresie:

- dokonywanie ścisłej inwentaryzacji zwierzyny łownej;

- opiniowania i zatwierdzania rocznych planów zagospodarowania kół łowieckich;

- poprawiania warunków bytowania zwierzyny poprzez: ograniczanie niepokoju w biotopie, ochrony ostoi, zakładanie poideł, zapewnienia bazy pokarmowej poprzez zagospodarowanie odpowiedniej ilości poletek łowieckich, wprowadzanie do drzewostanów drzew i krzewów owocowych, wykładanie drzew do spałowania i pozostawienie trzebieży na okres zimowy;

Nakłady poniesione na właściwą gospodarkę łowiecką zrekompensują się mniejszymi szkodami od zwierzyny w drzewostanach.