Asset Publisher Asset Publisher

Czym jest monitoring stanu lasów:

Monitoring lasów jest systemem oceny środowiska leśnego i kondycji zdrowotnej drzewostanów na podstawie ciągłych lub periodycznych obserwacji i pomiarów wybranych indykatorów na stałych powierzchniach obserwacyjnych.

Czym jest monitoring stanu lasów:

Monitoring lasów jest systemem oceny środowiska leśnego i kondycji zdrowotnej drzewostanów na podstawie ciągłych lub periodycznych obserwacji i pomiarów wybranych indykatorów na stałych powierzchniach obserwacyjnych.

Cele monitoringu:

  • Określenie przestrzennego zróżnicowania stanu zdrowotnego lasów;
  • Śledzenie zmian stanu zdrowotnego lasów w czasie;
  • Analiza związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy stanem zdrowotnym lasu a biotycznymi i abiotycznymi czynnikami środowiska;
  • Opracowanie krótkookresowych prognoz zmian stanu zdrowotnego lasu;
  • Wypełnianie zobowiązań Polski podjętych w ramach Konwencji o Transgranicznym Przemieszczaniu się Zanieczyszczeń na Dalekie Odległości, Konwencji o Różnorodności Biologicznej oraz rezolucjach Strasburskiej i Helsińskiej Paneuropejskiej Ministerialnej Konferencji dotyczącej Ochrony Lasów w Europie;
  • Gromadzenie informacji o stanie lasów użytecznych przy formułowaniu polityki leśnej oraz polityki ekologicznej państwa;
  • Dostarczanie informacji dla administracji rządowej, samorządowej, społeczeństwa oraz jednostek administracji Lasów Państwowych.

Źródło: www.gios.gov.pl

Poniżej zamieszczamy podsumowanie monitoringu stanu lasów w Nadleśnictwie Knyszyn.