Asset Publisher Asset Publisher

urzdzanie lasu

Urządzanie lasu zajmuje się planowaniem i organizacja, w czasie i przestrzeni, całokształtu działalności gospodarczej

Urządzanie lasu

Urządzanie lasu zajmuje się planowaniem i organizacja, w czasie i przestrzeni, całokształtu działalności gospodarczej w celu trwałego pełnienia przez las funkcji: ochronnych, socjalnych, produkcyjnych.

Zadania planowania urządzeniowego:

- inwentaryzacja oraz ocena stanu lasu;

- rozpoznanie walorów przyrodniczych;

- formułowanie celów, zasad i sposobów realizacji trwale zrównoważonej gospodarki leśnej;

- określenie długo- oraz średniookresowych hodowlanych i technicznych celów gospodarki leśnej;

- ustalenie etatów cięć głównego użytkowania lasu (rębnego oraz przedrębnego);

-sporządzenie ogólnego opisu lasów, zawierającego m.in.: ogólną charakterystykę urządzanego obiektu, analizę gospodarki leśnej i stanu zasobów drzewnych wraz z określeniem kierunku ich rozwoju oraz pożądanego stanu;

- określenie zadań z zakresu ochrony lasu, w tym ochrony przeciwpożarowej;

- określenie potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, w tym dotyczących turystyki i rekreacji.

Podstawowym dokument gospodarki leśnej opracowanym dla określonego obiektu, zawierającym opis i ocenę stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej jest  Plan Urządzenia Lasu.

Obecnie w Nadleśnictwie Knyszyn obowiązuje Plan Urządzenia Lasu na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2027 r., zatwierdzony Decyzją Ministra Środowiska z dn. 23.05.2018 r.